Blog

Spory o školné a administrativní poplatky na soukromých vysokých školách v České republice

Spory o školné a administrativní poplatky na soukromých vysokých školách v České republice

Právo na vzdělání je v České republice uznáno jako základní lidské právo a je zakotveno v Listině základních práv a svobod. Listina zaručuje všem občanům přístup k bezplatnému vzdělání na úrovni základních a středních škol. V případě vysokoškolského vzdělání Listina stanovuje, že vzdělání by mělo...
Úmrtí jedné ze smluvních stran v průběhu převodu vlastnického práva k nemovitosti – co teď a jak postupovat?

Úmrtí jedné ze smluvních stran v průběhu převodu vlastnického práva k nemovitosti – co teď a jak postupovat?

V praxi jsme se v poslední době setkali se specifickým případem, kdy se na nás obrátili klienti, kteří uzavřeli smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitosti, avšak obratem nepodali návrh na vklad do katastru nemovitostí, aby tento převod řádně dokončili. V souladu s ustanovením § 1105 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,...
Vazební důvody a jejich vyvracení

Vazební důvody a jejich vyvracení

Institut vazby je jedním z nejvíce omezujících prostředků dotýkajících se osobní svobody osob podezřelých ze spáchání trestného činu, to navíc za situace, kdy dosud nebylo rozhodnuto o vině či nevině obviněného. Konstantní judikatura Nejvyššího soudu ČR, případně rovněž Ústavního soudu ČR uvádí, že k vzetí obviněného do...
Neztraťte svůj majetek! Běží poslední dny, kdy je možné se přihlásit o zapomenuté nemovitosti

Neztraťte svůj majetek! Běží poslední dny, kdy je možné se přihlásit o zapomenuté nemovitosti

Naše advokátní kancelář se nyní v rámci probíhající žaloby o zrušení spoluvlastnictví nemovitosti zabývá praktickými majetkoprávními úskalími, jež se dodnes vyskytují u mnohých nemovitostí zapisovaných do katastru nemovitostí jakožto veřejného seznamu a která v příštích týdnech naberou ještě většího významu. U nemovitostí zapisovaných do katastru nemovitostí ve...
Změny dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Změny dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

V září letošního roku byla schválena rozsáhlá novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce“), která přinesla několik zásadních změn v pracovněprávních vztazích. Část této novely nabyla účinnosti již od 1. října 2023, většina zbývajících změn pak bude závazná od...
Nové rozhodnutí v oblasti krátkodobého ubytování ve stavbách zkolaudovaných pro bydlení

Nové rozhodnutí v oblasti krátkodobého ubytování ve stavbách zkolaudovaných pro bydlení

Počátkem roku jsme na našich webových stránkách publikovali článek s názvem „Fenomén krátkodobého ubytování a jeho právní limity“ (dostupný zde), v němž jsme informovali o souvisejícím řízení vedeném stavebním úřadem Městské části Praha 1 (dále jen „Stavební úřad“). Nyní došlo k rozhodnutí stavebního úřadu Magistrátu hlavního města Prahy...
Možnosti využití majetku nezletilého dalšími rodinnými příslušníky - ČLÁNEK

Možnosti využití majetku nezletilého dalšími rodinnými příslušníky

Naše advokátní kancelář v poslední době zaznamenala vzrůstající počet dotazů týkajících se rodinně právních záležitostí, které často odrážejí současný trend moderní doby a s ní se měnící model rodinného života a mezilidských vztahů. Proměna společnosti spočívá mimo jiné v tom, že dnes děti častěji vyrůstají v neúplných rodinách či...
Nemovitost - článek

Možnosti uplatnění nároků za vady nemovitosti

Naše advokátní kancelář byla v posledních měsících opakovaně oslovena ze strany klientů v záležitosti projevujících se vad jimi zakoupené nemovitosti. Jak se na základě naší zkušenosti ukazuje, toto téma se netýká pouze starých či historických budov, nýbrž nezřídka kdy i nemovitostí, které byly nově postaveny a u nichž...
Péče o děti po rozvodu

Péče o děti po rozvodu a související právní otázky

Dnešní článek bude zaměřen na problematiku forem péče o děti po rozvodu manželství, styku nepečujícího rodiče s dítětem a bude se snažit odpovědět na několik otázek, které je třeba, ať už při dohodě mezi rodiči či při autoritativním rozhodnutí soudu vyřešit, a to zejména s ohledem na...
1 2 3 5