Duševní vlastnictví a právo ICT

V rámci práva v oblasti duševního vlastnictví a ICT nabízíme:

 • právní podpora při budování ICT projektů veřejné správy a obchodních korporací, zejména v oblasti provozování a rozvoje kritické infrastruktury státu;
 • příprava kompletní smluvní dokumentace v oblasti ICT včetně smluv o vývoji a údržbě SW;
 • ochrana práv souvisejících se SW, autorských práv a licencí v oblasti internetu a komunikačních technologií, právní řešení ochrany programů a databází;
 • ochrana proti neoprávněným zásahům do práv k doménám, zastupování ve sporech týkajících se domén, ochrana před nekalosoutěžním jednáním v prostředí internetu;
 • ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů v prostředí internetu a komunikačních technologií;
 • komplexní poradenství v oblasti ochranných známek, užitných vzorů a patentů;
 • registrace a zastupování v řízení před příslušnými úřady (zejména Úřad průmyslového vlastnictví, OHIM, WIPO) vč. námitkového řízení a řízení o určení neplatnosti;
 • ochrana osobnosti a dobré pověsti,
 • uplatňování nároků na morální a materiální zadostiučinění za neoprávněné zásahy do osobnostních práv;
 • uplatňování práv podle tiskového zákona;
 • obrana při neoprávněném nařčení ze zásahu do osobnostních práv;
 • právní poradenství při zpracování osobních údajů.