By

admin
Úmrtí jedné ze smluvních stran v průběhu převodu vlastnického práva k nemovitosti – co teď a jak postupovat?
V praxi jsme se v poslední době setkali se specifickým případem, kdy se na nás obrátili klienti, kteří uzavřeli smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitosti, avšak obratem nepodali návrh na vklad do katastru nemovitostí, aby tento převod řádně dokončili. V souladu s ustanovením § 1105 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“) je zápis...
Read More
Vazební důvody a jejich vyvracení
Institut vazby je jedním z nejvíce omezujících prostředků dotýkajících se osobní svobody osob podezřelých ze spáchání trestného činu, to navíc za situace, kdy dosud nebylo rozhodnuto o vině či nevině obviněného. Konstantní judikatura Nejvyššího soudu ČR, případně rovněž Ústavního soudu ČR uvádí, že k vzetí obviněného do vazby by mělo docházet pouze za situace, kdy nelze zajistit...
Read More
Neztraťte svůj majetek! Běží poslední dny, kdy je možné se přihlásit o zapomenuté nemovitosti
Naše advokátní kancelář se nyní v rámci probíhající žaloby o zrušení spoluvlastnictví nemovitosti zabývá praktickými majetkoprávními úskalími, jež se dodnes vyskytují u mnohých nemovitostí zapisovaných do katastru nemovitostí jakožto veřejného seznamu a která v příštích týdnech naberou ještě většího významu. U nemovitostí zapisovaných do katastru nemovitostí ve smyslu zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve...
Read More
Změny dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
V září letošního roku byla schválena rozsáhlá novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce“), která přinesla několik zásadních změn v pracovněprávních vztazích. Část této novely nabyla účinnosti již od 1. října 2023, většina zbývajících změn pak bude závazná od 1. ledna 2024. Zmíněnou novelou byly mimo jiné dotčeny též...
Read More
Nové rozhodnutí v oblasti krátkodobého ubytování ve stavbách zkolaudovaných pro bydlení
Počátkem roku jsme na našich webových stránkách publikovali článek s názvem „Fenomén krátkodobého ubytování a jeho právní limity“ (dostupný zde), v němž jsme informovali o souvisejícím řízení vedeném stavebním úřadem Městské části Praha 1 (dále jen „Stavební úřad“). Nyní došlo k rozhodnutí stavebního úřadu Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „Magistrát“) o opravném prostředku, které významně zasáhne do...
Read More
Možnosti využití majetku nezletilého dalšími rodinnými příslušníky - ČLÁNEK
Naše advokátní kancelář v poslední době zaznamenala vzrůstající počet dotazů týkajících se rodinně právních záležitostí, které často odrážejí současný trend moderní doby a s ní se měnící model rodinného života a mezilidských vztahů. Proměna společnosti spočívá mimo jiné v tom, že dnes děti častěji vyrůstají v neúplných rodinách či společně s novými partnery svých rodičů a jejich polorodými sourozenci. Majetkové...
Read More
Nemovitost - článek
Naše advokátní kancelář byla v posledních měsících opakovaně oslovena ze strany klientů v záležitosti projevujících se vad jimi zakoupené nemovitosti. Jak se na základě naší zkušenosti ukazuje, toto téma se netýká pouze starých či historických budov, nýbrž nezřídka kdy i nemovitostí, které byly nově postaveny a u nichž jsou klienti prvními vlastníky. Nelze tedy s jakoukoliv pravděpodobností předjímat, zda...
Read More
Péče o děti po rozvodu
Dnešní článek bude zaměřen na problematiku forem péče o děti po rozvodu manželství, styku nepečujícího rodiče s dítětem a bude se snažit odpovědět na několik otázek, které je třeba, ať už při dohodě mezi rodiči či při autoritativním rozhodnutí soudu vyřešit, a to zejména s ohledem na řádný vývoj a výchovu dítěte. Péči o děti v případě rozvodu...
Read More
Ohrožování výchovy dítěte
Naše advokátní kancelář byla v posledních měsících několikrát ustanovena zmocněncem poškozeného nezletilého dítěte v trestním řízení vedeném proti jeho rodiči, případně jiné osobě o dítě pečující (pro zjednodušení dále jen „rodič“), kteří nezajistili, aby dítě plnilo povinnou školní docházku, resp. kteří umožnili dítěti chodit za školu. V této souvislosti jsme se rozhodli vydat tento článek, ve kterém je...
Read More
Fenomén krátkodobého ubytování a jeho právní limity
V souvislosti s rozvojem cestovního ruchu a online prostředí lze v posledních letech zaznamenat rapidní nárůst platforem a celkově služeb spočívajících v poskytování krátkodobého ubytování ze strany vlastníků domů či bytů. Poskytování krátkodobých ubytovacích služeb není v našem právním řádu komplexně upraveno, v důsledku čehož jsou tyto podmínky pro adresáty nesrozumitelné, a vlastníci se tak...
Read More
1 2 3 5