JAKÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY OD 1. LEDNA 2022 NEPŘEHLÉDNOUT – ČÁST IV. Zákon o elektronizaci zdravotnictví

JAKÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY OD 1. LEDNA 2022 NEPŘEHLÉDNOUT – ČÁST IV. Zákon o elektronizaci zdravotnictví

V prvním článku [ZDE] informačního servisu k legislativním novinkám v roce 2022 jsme se zaměřili na občanský soudní řád a exekuční řád. Ve druhém, prakticky zaměřeném příspěvku [ZDE] byly zmapovány nové povinnosti bytových společenství. Třetí článek [ZDE] se věnuje veřejnoprávním předpisům, konkrétně trestnímu řádu a trestnímu zákoníku.

Úplnou novinkou, která je obsahem tohoto závěrečného článku, a která se v budoucnu dotkne téměř každé fyzické osoby, je zákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví, v platném znění. Tento zákon má za cíl sjednotit postupy uchovávání a sdílení údajů o zdravotnické péči a jejich ochranu. Zákon si neklade za cíl zřídit centrální úložiště, kde by byla veškerá data uchovávána, naopak jeho tendencí je spíše decentralizace informačních systémů ve zdravotnictví, ovšem se zajištěním jejich jednotné ochrany.

Na základě zákona o elektronizaci zdravotnictví vznikne tzv. Integrované datové rozhraní, které bude centrální infrastrukturou veškerých informací týkajících se zdravotnictví. V jeho rámci budou fungovat tři kmenové registry, a to registr poskytovatelů zdravotních služeb, registr zdravotnických pracovníků a registr pacientů. Všechny tyto registry budou neveřejné a bude možné se do nich přihlásit pouze prostřednictvím kvalifikovaného přístupu.

Největší dopad v pozitivním slova smyslu zákon o elektronizaci zdravotnictví přinese pacientům. Ti totiž budou mít přes Portál elektronického zdravotnictví přístup k veškerým informacím, které o nich jsou v registrech vedeny a v případě, kdy bude pacient potřebovat získat např. výpis ze zdravotnické karty obvodního či jiného lékaře, bude moci o tento výpis požádat nejen přímo u daného lékaře, jak tomu bylo dosud, ale také prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy, případně i online z pohodlí domova. Tento zákon bude nabývat účinnosti postupně, například zřízení Integrovaného datového rozhraní a s tím související možnost přístupu pacientů a ostatních oprávněných osob do jednotlivých registrů je plánováno k 1. lednu 2023, poslední vlna účinnosti některých ustanovení nastane 1. ledna 2026.

I přes fakt, že z důvodu důrazu na zmírnění dopadů epidemie COVID-19 nebyla legislativní činnost tak rozsáhlá jako v předešlých letech, nelze v žádném případě říci, že by schválené změny nebyly významné. Zejména v případě novel občanského soudního řádu a exekučního řádu se jedná o menší revoluci, neboť je zde po dlouhé době patrná snaha o nápravu některých problémů, které naplňování těchto předpisů provází. Ani další novely, které byly uvedeny v rámci našich článků však nelze opomenout. Jejich faktický dopad bude ovšem možné posoudit až zpětně.

 

Related Posts