JAKÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY OD 1. LEDNA 2022 NEPŘEHLÉDNOUT – ČÁST II. Oblast bytových společenství

JAKÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY OD 1. LEDNA 2022 NEPŘEHLÉDNOUT – ČÁST II. Oblast bytových společenství

V prvním článku [ZDE] informačního servisu k legislativním novinkám v roce 2022 jsme se zaměřili na občanský soudní řád a exekuční řád.

V tomto článku bude věnována pozornost novým povinnostem, které od počátku roku 2022 dopadly na společenství vlastníků jednotek a bytová družstva (dále jen „bytová společenství“).

Náplní třetího článku bude aktuální znění trestních předpisů, ve čtvrtém článku pak představíme zákon o elektronizaci zdravotnictví.

První z povinností bytových společenství pramení z novelizací zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku účinných ke dni 1. lednu 2021. Bytová společenství by již měla mít stanovy upraveny v souladu s předmětnými novelami, neboť je dle přechodných ustanovení měla reflektovat do jednoho roku od jejich účinnosti, tedy do konce roku 2021. Obchodní korporace byly povinny ve svých stanovách nově určit například postup při hlasování per rollam, dále musely uvést konkrétní fyzickou osobu zastupující statutární orgán, kterým je právnická osoba, nebo určit lhůtu k výplatě podílu na zisku. Bytová společenství oproti ostatním obchodním korporacím musí ve stanovách navíc uvést další dvě skutečnosti. Prvou je určení způsobu a četnosti provádění běžných oprav. Druhá se vztahuje pouze na bytová družstva, jejichž stanovy musí obsahovat též podmínky, za kterých lze provádět stavební úpravy družstevního bytu, potažmo celého domu.

Další změna pro bytová společenství vyplývá z implementace evropské směrnice o energetické účinnosti. Na základě této směrnice a na ní navazující novely zákona o hospodaření energií (zákon č. 406/2000 Sb.) musí bytová společenství instalovat měřidla a přístroje registrující dodávky tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo ze systému ústředního vytápění či chlazení nebo pro společnou přípravu teplé vody, ze kterých lze údaje odečítat dálkově. Tato povinnost se však prozatím týká pouze nově instalovaných měřidel. Veškerá původní měřidla musí bytová společenství vyměnit v souladu se zákonem nejpozději do 1. ledna 2027.

Měřidla splňující nové podmínky, která byla instalována již před 1. lednem 2022 nemusí být znovu měněna, pokud jsou nastavena takovým způsobem, aby bylo možné dálkově odečítat hodnoty v měsíčním intervalu. Pokud tento požadavek měřidlo nesplňuje (byť je možné jej odečítat dálkově, avšak pouze v delších intervalech), je nutné tento přístroj vyměnit, popřípadě přenastavit, pokud to dané měřidlo umožňuje.

Poslední nástraha, která na bytová společenství čeká, bude účinná až od 1. ledna 2023, nicméně je vhodné na ni upozornit a případně se na ni připravit již nyní. Novelou zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, byl rozšířen okruh osob, které musí mít zřízenu datovou schránku, na všechny osoby zapsané ve veřejných rejstřících, tedy i na bytová společenství, jakožto subjekty zapsané v rejstříku družstev, resp. spolkovém rejstříku.  Jelikož ne všechny fyzické osoby zastupující bytová společenství mají s fungováním a obsluhou datových schránek zkušenosti, bylo by vhodné, aby bytová společenství zajistila osobám, které budou obsluhovat datové schránky, dostatečné proškolení.

 

Related Posts