Uspěli jsme v právní bitvě o transparentnost veřejných zakázek!!

V rámci námi iniciovaného řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), o kterém jsme informovali v článku „Zrušení zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody z důvodu nepřiměřeného a diskriminačního stanovení zadávacích podmínek[1], bylo předsedou Úřadu jakožto rozkladovým orgánem rozhodnuto o potvrzení prvostupňového rozhodnutí Úřadu. Obě rozhodnutí tak zakládají důležitá pravidla pro zadávání veřejných zakázek na dodávku trolejbusových vozidel.

Předmět řízení se týkal dvou okruhů otázek, a to nepřiměřenosti požadavků na ekonomickou kvalifikaci v kombinaci s kvalifikací technickou, a nepřiměřenosti podmínky spočívající v předložení dokladů a předvedení vzorku specifického trolejbusového vozidla do 15 dnů od výzvy zadavatele v jeho sídle.

K požadavku na ekonomickou kvalifikaci předseda Úřadu konstatoval, že konkrétní požadavek, který v obecné rovině neodporuje zákonu, nemusí být ve vztahu ke konkrétnímu relevantnímu trhu přiměřený a může působit diskriminačně, zvláště pak v kombinaci s dalšími zadávacími podmínkami. Přesně tato situace nastala v předmětném zadávacím řízení. Zadavatel sice stanovil ekonomickou kvalifikaci ve výši přibližně poloviny předpokládané hodnoty veřejné zakázky, což není v rozporu se zákonem obecně vymezenými pravidly na ekonomickou kvalifikaci dodavatelů, avšak při zohlednění relevantního trhu trolejbusových vozidel, na kterém se pro jeho specifičnost pohybuje pouze malý počet subjektů, je třeba takový požadavek (i ve spojení s dalšími zadavatelem stanovenými požadavky technické kvalifikace) hodnotit jako nepřiměřený a diskriminační.

Stran technické kvalifikace předseda Úřadu hodnotil přiměřenost dodávky 10 parciálních trolejbusů v posledních třech letech opět optikou relevantního trhu, přičemž potvrdil závěry rozhodnutí Úřadu v 1. stupni v tom smyslu, že trh s parciálními trolejbusy lze považovat, pokud ne za nový, tak zcela jistě za rozvíjející se, jelikož v případě trolejbusových vozidel se jedná o specifický předmět plnění, který poptává jen úzký okruh zadavatelů. Možnost splnit podmínku referenční dodávky byla proto značně omezena. Další skutečností, kterou je třeba při posouzení zadavatelem stanovené technické kvalifikace zohlednit, je fakt, že v požadovaném období plnil téměř veškeré veřejné zakázky na relevantním trhu jediný dodavatel, tudíž v žádném případě nelze mluvit o otevřené soutěži na relevantním trhu.

Zadavatel navíc stanovil pro referenční dodávku další omezující požadavky, přičemž nejvíce omezujícím byl požadavek na zcela konkrétní vzdálenost dojezdu na nezávislý pohon, a to v délce 12 km. Tím zadavatel de facto umožnil účast pouze těch dodavatelů, kteří v minulosti dodali vozidla v totožné specifikaci, která má být plněním veřejné zakázky. Předseda Úřadu k tomuto uvedl, že zadavatel sice může za určitých okolností omezit hospodářskou soutěž, nikoliv však neodůvodněně a diskriminačně. V daném případě zadavatel nepředložil relevantní důvody, proč nebylo možné v rámci uvedené podmínky technické kvalifikace akceptovat i dodávky vozidel s nižším dojezdem na trakční baterii. Požadování referenční zakázky, jejímž předmětem bylo totožné plnění jako plnění poptávané, pouze na základě obecného tvrzení, že se takto požadovanou referencí snaží zadavatel zajistit zkušeného dodavatele poptávaného plnění, dle předsedy Úřadu v žádném případě nemůže postačovat jako odůvodnění omezení hospodářské soutěže. Rozdílné délky dojezdu na nezávislý pohon totiž neovlivňují složitost výroby předmětu plnění a takové omezení tedy nemůže být obhajitelné, jelikož nemá vliv na složitost a nákladnost výroby předmětu plnění.

Jak předseda Úřadu shrnul, každá z požadovaných podmínek kvalifikace nepřípustně omezuje některé dodavatele, kteří již mají zkušenosti s plněním částí veřejných zakázek na relevantním trhu, avšak dosud nejsou etablováni jako samostatní dodavatelé. Pokud je splnění ekonomické a technické kvalifikace požadováno současně, jak tomu bylo i v tomto případě, o to více diskriminační zadávací podmínky jsou.

Poslední posuzovanou otázkou v rámci rozhodování o podaném rozkladu zadavatele byla otázka přiměřenosti dodání a zkoušky vzorku kompletního trolejbusového vozidla ve lhůtě 15 dnů od výzvy zadavatele v jeho sídle. Tato podmínka byla předsedou Úřadu vyhodnocena jako nejproblematičtější v rámci vytýkaných nedostatků zadávací dokumentace, neboť jednoznačně upřednostnila jediného dodavatele, který jednak vzorkem splňujícím podmínky disponoval, a současně jej provozoval v síti zadavatele. Pokud jednotliví dodavatelé běžně nedisponují odpovídajícím vzorkem, navíc provozovaným v síti zkušebního místa, není možné předmětný požadavek považovat za přiměřený. Trolejbusová vozidla a trh s nimi jsou natolik specifické, že už jen podmínka spočívající v předložení a zkoušce vzorku v místě sídla zadavatele vyloučila veškeré dodavatele vyjma jediného dominantního, neboť tato vozidla nelze vyrábět tzv. na sklad a jejich výroba probíhá vždy až na základě konkrétních požadavků odběratele, což vyplynulo ze zjištění Úřadu.

Předseda Úřadu shrnul, že ač jednotlivé podmínky samy o sobě nemusí být stanoveny mimo meze obecných zákonných ustanovení, s přihlédnutím k charakteristice relevantního trhu, který je velmi úzký z důvodu specifičnosti trolejbusových vozidel, a též v souvislosti s tím, že na tomto relevantním trhu dominuje jediný dodavatel, by měl zadavatel přistoupit k upuštění či zmírnění některých podmínek, aby umožnil účast více dodavatelů. Cílem zadávání veřejných zakázek je totiž hospodárné vynakládání veřejných prostředků, které zajistí zadavatel tím, že stanoví zadávací podmínky způsobem umožňujícím co nejširší zapojení dodavatelů splňujících podmínky pro dodání požadovaného plnění v dostatečné kvalitě.

Dle předsedy Úřadu by měl zadavatel v případě, kdy požaduje plnění poskytované na relevantním trhu, který je uzavřený, nový nebo rozvíjející se, přizpůsobit zadávací podmínky ve prospěch co největšího otevření hospodářské soutěže. Odůvodnění zadávacích podmínek omezujících hospodářskou soutěž by muselo směřovat k prokázání takových důvodů, které odůvodňují, že zájem zadavatele na konkrétních zadávacích podmínkách převyšuje požadavek na neomezenou hospodářskou soutěž.

Rozhodnutí předsedy Úřadu tak s ohledem na výše uvedené stanovuje zcela zásadní závěry pro postup zadavatelů při zadávaní veřejných zakázek na pořízení trolejbusových vozidel. Naše advokátní kancelář je připravena poskytnout pomoc jak s řádným nastavením zadávacích podmínek respektujících veškeré požadavky zákona a příslušné rozhodovací praxe, tak být nápomocna při hájení práv dodavatelů.

[1] Dostupný z https://akmazel.cz/2021/08/31/zruseni-zadavaciho-rizeni-na-uzavreni-ramcove-dohody-z-duvodu-neprimereneho-a-diskriminacniho-stanoveni-zadavacich-podminek/

Related Posts