Milostivé léto aneb Zbavte se svých dluhů vůči státu!

Novelou exekučního řádu účinnou od 1. 1. 2022 se osobám, které mají dluh vůči státu, naskýtá šance umořit tyto dluhy zjednodušeným, a hlavně finančně výrazně méně nákladným způsobem.

Takzvané „Milostivé léto“, které umožní dlužníkům tento zjednodušený režim využít, bude trvat po dobu 3 měsíců, přičemž jeho počátek je stanoven s odkladem 90 dnů ode dne zveřejnění novely. V praxi to znamená pro dlužníky možnost zprostit se svých dluhů v období od počátku listopadu 2021 do konce ledna 2022.

Podstatou Milostivého léta je možnost všech dlužníků, kteří mají dluh vůči státu, jeho organizačním složkám, příspěvkovým organizacím, případně právnických osobám, v nichž má stát jakoukoliv majetkovou účast, aby splatili původní dlužnou částku (tedy jistinu) navýšenou pouze o 750 Kč, což je částka, která je dle novely stanovena jako adekvátní k uhrazení nákladů na zastavení exekuce. Dlužník, který této možnosti využije, se tak zprostí povinnosti platit úroky z prodlení, penále a jiné příslušenství. V případech, kdy exekuce probíhá již delší dobu, může dlužníkům využití Milostivého léta zachránit nemalý finanční obnos, neboť se dlužníku příslušenství zcela odpouští a po zaplacení jistiny dluhu navýšeného o náklady na zastavení exekuce se osoba považuje ve vztahu ke konkrétnímu exekučně vymáhanému dluhu za bezdlužnou.

Milostivé léto se však nevztahuje na veškeré dluhy vůči státu bez výjimky. Těmito výjimkami jsou peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce uložené v průběhu trestního řízení, náhrada škody při úmyslném porušení právní povinnosti, dluhy na výživném ze zákona a náhrada škody na zdraví. Výjimečnost těchto finančních plnění odůvodňuje jejich vyjmutí z působnosti novely, neboť se jedná buď o plnění ryze sankčního charakteru, nebo se jedná o plnění, jejichž společenská důležitost je vyšší než prostá úhrada pohledávky za dlužníkem.

V případě, že dlužník tohoto institutu chce využít, jedinou jeho povinností je uhradit předmětnou částku buď na účet soudního exekutora, nebo na účet oprávněného dle podmínek nastavených při nařízení exekuce. Soudní exekutor následně exekuci zastaví, a to i bez souhlasu oprávněného či návrhu povinného.

Related Posts