Česko je podruhé v karanténě. Jak pomůže stát podnikatelům tentokrát?

Kvůli neustále se zhoršující epidemiologické situaci byla opětovně zavedena opatření spočívající v omezení volného pohybu osob a uzavření některých provozoven. Jakou pomoc můžete nyní čekat od státu?

 

Kompenzační bonus

Na rozdíl od kompenzačního bonusu poskytovaného na jaře, kdy stačilo čestně prohlásit, že dotyčnému poklesla poptávka po službách či zboží, tento kompenzační bonus bude pouze pro ty, kterým vláda přímo zakázala či omezila činnost, a dále pro jejich dodavatele. Za každý den uzavření provozovny nebo znemožnění či omezení podnikání jakožto přímého důsledku vládních opatření bude vyplaceno 500 Kč. Nárok o ně žádat mají jak OSVČ, tak malé společnosti s ručením omezeným s maximálně dvěma společníky (fyzickými osobami), jejichž podíl není představován kmenovým listem či i s více společníky, kteří jsou však členové jedné rodiny a jejich podíl opět není představován kmenovým listem. Za rozhodné období se přitom považuje období od vyhlášení nouzového stavu, tzn. 5. října 2020, až do 4. listopadu 2020 (přitom pokud se nouzový stav prodlouží, bude prodloužena i doba, za kterou je poskytován kompenzační bonus). Celkem tedy mohou podnikatelé za 31 dní rozhodného období požádat o 15 500 Kč. Jak uvádí Ministerstvo financí, podmínkou čerpání bude převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí – tedy že dominantní zdroj obživy dotyčného za období od 1. června 2020 do 30. září 2020 byl např. v některé z těchto oblastí: pohostinství, kultura, sport, apod.[1] Případný souběh se zaměstnáním se tentokrát zjišťovat nebude. U OSVČ opět platí, že se musí jednat o aktivní živnostníky, tzn. ty kteří mají aktivní živnostenské oprávnění ke dni 5. října 2020, popřípadě ty s krátkodobým přerušením živnosti po 12. březnu 2020.

U dodavatelů pak platí, že mezi nimi a uzavřenými obory musí být dlouhodobý dodavatelsko-odběratelský vztah (např. restaurace a dodavatel surovin) a nebo jejich činnost musí být úzce spjata s těmito uzavřenými provozovnami (např. fitness centrum a trenér).[2] Současně musí dojít k omezení takto navázané činnosti v bonusovém období (tedy od 5. října do 4. listopadu) o alespoň 80%.

Žádat mohou také osoby činné na základě dohody konané mimo pracovní poměr (DPP či DPČ) – pak je však žádosti nutné přiložit také kopii dohody a kopii mzdového listu.

Žádost se stejně jako na jaře podává na příslušný finanční úřad osobně, datovou schránkou či e mailem a to opět formou čestného prohlášení o splnění podmínek pro vyplacení kompenzačního bonusu společně s informací o bankovním účtu, kam má být vyplacen, o identifikací s.r.o. či určení činnosti, která byla opatřeními zakázána či omezena. Žádost lze podat nejpozději do 2 měsíců po skončení bonusového období.

 

Covid Kultura II, Covid Sport II a Covid Bus

Podpora bude poskytnuta také podnikatelům v oblasti kultury – podpora bude poskytována příjemci podpory ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020. Za přesunuté či zrušené kulturní akce bude poskytována až ve výši 50% uznatelných výdajů a až 80% uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost.[3] Podporu z programu Covid Kultura II však nelze čerpat souběžně s kompenzačním bonusem.

V rámci programu Covid Sport mohou o podporu žádat také podnikatelé v oblasti sportu – žádat mohou sportovní kluby z deseti nejdůležitějších profesionálních ligových soutěží a rovněž pořadatelé zrušených akcí. Poskytovat se bude do výše 50% uznatelných nákladů.

Covid Bus poskytne podporu podnikatelům v nepravidelné autobusové dopravě (zájezdy apod.), kdy výše podpory se bude odvíjet od emisní třídy a počtu sedadel v autobusu.[4]

 

Covid Nájemné II

Podnikatelé, kteří provozují maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb v provozovnách na základě nájemní smlouvy a kterým bylo v důsledku opatření zakázáno nebo omezeno poskytování těchto služeb/prodeje, mají nárok na podporu ve výši 50% z celkového nájemného za období červenec až září 2020 – výzvu vyhlásí Ministerstvo průmyslu a obchodu údajně koncem října a následně budou mít dotčení podnikatelé 30 dní na podání žádosti.[5] Podrobnosti k podání žádosti najdete zde: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne–255305/.

Neplatí již ovšem to, že pronajímatel nemůže nájem vypovědět pro neplacení nájemného – toto pravidlo bylo zavedeno pro prostory sloužící k uspokojení bytové potřeby zákonem č. 209/2020 Sb. a pro prostory sloužící k podnikání zákonem č. 210/2020 Sb. Rozhodná doba (doba, po kterou neplacení nájemného nebylo důvodem k výpovědi nájmu ze strany pronajímatele) byla do 30. června 2020, resp. 30. července 2020 u nájmů bytů sloužících k uspokojování bytových potřeb.

 

Daňové úlevy

Těm, kteří podnikají v oblasti, které byli opatřeními zakázány či omezeny, budou také odloženy úhrady DPH (k jejichž splatnosti došlo v době nouzového stavu), dále jim bude prominuta záloha na daň z příjmu fyzických či právnických osob (se splatností od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020) a rovněž záloha na daň silniční (záloha na rok 2020). Plátcům DPH bude také prominut úrok z prodlení vzniklý za zdaňovací období září, říjen a listopad 2020, pokud daň, k níž se úrok váže, zaplatí nejpozději do konce letošního roku.

 

Úlevy v insolvencích i exekucích

Poslanecká sněmovna rovněž schválila balíček opatření v oblasti insolvence, který připravilo ministerstvo spravedlnosti. Rozšiřuje se okruh skutečností významných pro nezrušení schváleného oddlužení, respektive by se měla prodloužit možnost přerušit plnění reorganizačního plánu bez hrozby přeměny reorganizace v konkurz. Podnikatelům, kteří byli dosud ekonomicky stabilní, avšak kvůli opatřením se dostali do dočasných hospodářských potíží, které by však měly po odpadnutí nouzového stavu odeznít, se odkládá povinnost podat na sebe insolvenční návrh za účelem uvolnění kapacit k odvrácení úpadku.[6] Změny se týkají i exekucí – do konce ledna by měly být podle předlohy zákona pozastaveny až na výjimky exekuce movitých i nemovitých věcí. Novela zákona nyní míří do Senátu.

 

Kurzarbeit v nové podobě

Nová pravidla schválila vláda také pro tzv. kurzarbeit (tedy situaci, kdy zaměstnanec u zaměstnavatele, který má ekonomické potíže, odpracuje pouze část pracovní doby, část mzdy za neodpracované hodiny pak hradí stát). Na rozdíl od předchozího programu Antivirus, který měl jen dočasnou povahu, tento program by měl fungovat trvale, resp. se formou nařízení vlády aktivovat vždy, když dojde k reálnému ohrožení ekonomiky či jejího odvětví – tedy např. při epidemii, přírodní pohromě či kyberútoku. V souvislosti s tím by měla být přijata novela zákona o zaměstnanosti. Stát tak na základě takové právní úpravy bude moci převzít část nákladů zaměstnavatele v případě, že dojde k překážkám v práci. Podpora ze strany státu přijde ve chvíli, kdy překážky v práci budou tvořit 20-80% pracovní doby u každého podpořeného zaměstnance. Stát bude hradit 70% předchozí čisté mzdy, maximálně však ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství. Zaměstnavatel musí hradit pojistné na zdravotní pojištění v plné výši a pojistné na sociální pojištění odpovídající 70% čisté mzdy.[7] Podpora by se mohla vyplácet maximálně rok a dostat by ji mohli zaměstnanci se smlouvou na dobu neurčitou, kteří jsou v podniku alespoň čtvrt roku. Nyní se hovoří o tom, že by kurzarbeit v této podobě mohl začít fungovat již od listopadu.

Mezitím stále běží programy Antivirus – platnost programu Antivirus A i Antivirus B byly prodlouženy až do 31. prosince letošního roku (Antivirus A nově pod názvem Antivirus A Plus). Antivirus A se týká společností, kterým byl zakázán či omezen provoz či nakázána karanténa hygieniky – v případě nucené uzavření vyplatí stát těmto zaměstnavatelům zpětně od 1. října 100% superhrubé mzdy až do výše 50 000 Kč na jednoho zaměstnance, v případě karantény 80% na zaměstnance. Program Antivirus B se týká společností, jejichž zaměstnanci měli překážku na straně zaměstnavatele v důsledku hospodářských potíží souvisejících se šířením koronaviru.[8]

 

 

 

 

[1]     ŽUROVEC, Michal. Poslanci dnes ve zrychleném jednání schválili návrh Ministerstva financí na obnovení kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky malých s.r.o. s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky. Návrh nyní projedná Senát a podepíše prezident, poté začne Finanční správa přijímat první žádosti. [online]. 16. 10. 2020. [cit. 22. 10. 2020]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/obnoveni-kompenzacniho-bonusu-39701

[2]      tamtéž

[3]     Podpory a úlevy pro podnikatele a zaměstnance. Vlada.cz [online]. 16. 10. 2020. [cit. 22. 10. 2020]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/podpora-a-ulevy-pro-podnikatele-a-zamestnance-180601/#podnikatele

[4]      tamtéž

[5]      tamtéž

[6]      Ministerstvo spravedlnosti připravilo tzv. lex covid justice II. Justice.cz [online]. 19. 10. 2020. [cit. 22. 10. 2020]. Dostupné z: https://www.justice.cz/?clanek=ministerstvo-spravedlnosti-pripravilo-tzv-lex-covid-justice-ii

[7]      ŽUROVEC, Michal. Vláda schválila pravidla pro kurzarbeit. Vlada.cz [online]. 16. 10. 2020. [cit. 22. 10. 2020]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/koalice-se-shodla-na-podobe-kurzarbeitu-39519

[8]      Podpory a úlevy pro podnikatele a zaměstnance. Vlada.cz [online]. 16. 10. 2020. [cit. 22. 10. 2020]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/podpora-a-ulevy-pro-podnikatele-a-zamestnance-180601/#podnikatele

Related Posts